Novitads

Finiziun dal tom 13

Finiziun dal tom 13

Cun la publicaziun dal fascichel 179 è terminà il 13avel tom dal DRG cun ils chavazzins MANKI – MEDGIAR.

Il nov tom è vegnì redigì da 2009 – 2014 ed è da retrair a partir d’immediat da nossa butia online.